Nieuwsoverzicht

Hier vindt u al het actuele nieuws dat relevant is voor ons werkveld. In het archief vindt u oude berichten.

Nieuws gesorteerd op datum (nieuw naar oud)

Wijkteams jeugdhulp moeten op de schop

De sociale wijkteams moeten meer direct (jeugd)hulp gaan verlenen, in plaats van alleen indiceren en doorverwijzen. Gemeenten moeten meer verbinding leggen tussen de jeugdhulp en andere domeinen, zoals schuldhulpverlening en het onderwijs. De diversiteit in contracten die gemeenten met jeugdhulpaanbieders afsluiten, moet worden teruggedrongen.Meer informatie
 

Uitgangspunten Wmo 2015 breed gedragen, maar nog lastig in praktijk te brengen

Verschenen: ‘De Wmo 2015 in praktijk, deelrapport evaluatie Hervorming langdurige zorg’.Meer informatie
 

Verschenen: NIVEL deelrapport Hervorming langdurige zorg

'Het organiseren van langdurige zorg en ondersteuning voor thuiswonende patiënten. Ervaringen van praktijkondersteuners in de huisartsenzorg.'Meer informatie
 

Gemeenten overschatten zelfredzaamheid jongeren

Gemeenten hebben weinig zicht op jongeren uit de jeugdhulp zelf en overschatten hun zelfredzaamheid. Het principe één plan en één regisseur komt onvoldoende van de grond. Dat blijkt uit onderzoek naar continuïteit van ondersteuning van jeugdhulp naar volwassenenhulp in drie gemeenten door Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).Meer informatie
 

Meer statushouders huisvesten dan verwacht

Het aantal statushouders dat gemeenten moeten huisvesten in de eerste helft van dit jaar, is vastgesteld op 13.000. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GGD GHOR) Nederland heeft de taakstelling per gemeente berekend. Het Excelbestand staat onderaan op deze pagina.Meer informatie
 

‘Technologie kan arbeidsparticipatie van mensen met beperking vergroten’

Meer mensen met een beperking kunnen aan de slag als huidige en toekomstige technologische mogelijkheden beter worden benut. Dit blijkt uit onderzoek dat met subsidie van UWV is uitgevoerd. De ontwikkeling van nieuwe technologische toepassingen richt zich over het algemeen op toepassingen in de gezondheidszorg.Meer informatie
 

Vier gemeentelijke worstelingen met taaleis

Er komt voorlopig weinig terecht van de taaleis in de bijstand, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar aanleiding van onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Waarmee worstelen gemeenten bij de uitvoering?Meer informatie
 

Probeersels met de bijstand

De eerste bijstandsexperimenten in de gemeenten Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen zijn begonnen. Maar in hoeverre kan er écht worden geëxperimenteerd? Onderzoekers en projectleiders zijn kritisch over de kaders. Met name de onderzoeksperiode is te kort.Meer informatie
 

Meer gemeenten geïnteresseerd in Dordts Babyhuis

De Stichting Babyhuis in Dordrecht, die jonge moeders met baby’s opvangt om hechtingsproblematiek aan te pakken en latere ellende te voorkomen, wil gaan uitbreiden naar Leiden en Rotterdam. Onder andere Roos van Gelderen, de Leidse wethouder jeugdzaken, is erg enthousiast.Meer informatie
 

Honderd Twentenaren aan het werk in Duitsland

Meer dan honderd werknemers uit de regio Twente hebben afgelopen jaar met behulp van bemiddeling een baan gevonden bij bedrijven in Duitsland, laat de Enschedese wethouder Patrick Welman (economie en werk, CDA) weten. De samenwerking met partijen in Duitsland is onlangs geïntensiveerd.Meer informatie
 

Groningen neemt beschermingsbewind in eigen handen

Uitgaven aan bijzondere bijstand voor beschermingsbewind rijzen bij de gemeente Groningen de pan uit. Bewindvoering door de Groningse Kredietbank wordt daarom gratis voor inwoners met een krappe beurs. Aanvragen voor bijzondere bijstand ter vergoeding van particuliere bewindvoering worden afgewezen.Meer informatie
 

Zelf aan het stuur en op maat: experimenteren met regelluwe bijstand

De gemeenten Apeldoorn, Oss en Epe experimenteren sinds eind 2017 met het regelluw verstrekken van uitkeringen, binnen de kaders van de Participatiewet. Zij nodigen andere gemeenten uit om mee te doen. Het doel: de dienstverlening aan inwoners verbeteren.Meer informatie
 

Langdurige armoede verder toegenomen in 2016

Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen is verder toegenomen. In 2016 hadden 224.000 huishoudens langdurig een laag inkomen, 15.000 meer dan in 2015. Het risico op armoede was het hoogst in Rotterdam, Groningen en Amsterdam. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018.Meer informatie
 

Toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening niet laagdrempelig en breed genoeg

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er is dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk. Dat concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling.Meer informatie
 

Amsterdam en Rotterdam tevreden over bijstandsaanpak

De gemeenten Rotterdam en Amsterdam hebben de afgelopen vier jaar bij elkaar 33.000 mensen vanuit de bijstand aan een baan geholpen. Rotterdam bereikte dat met deels streng beleid, Amsterdam juist met een vriendelijke aanpak. Beide steden zijn tevreden over de resultaten.Meer informatie
 

Vernieuwing beschermd wonen is ver in Midden-Holland

Zorgorganisaties en de gemeenten in Midden-Holland zijn al ver met de transformatie beschermd wonen. Een succes: de wachtlijst voor beschermd wonen is in ruim een jaar tijd teruggebracht van zestig naar minder dan twintig mensen. Lees in een nieuw VNG-praktijkvoorbeeld hoe dit is aangepakt.Meer informatie
 

Aanpassingen eigen bijdrage Wmo zeer divers

Verschillende gemeenten verlagen in 2018 de eigen bijdrage voor de Wmo, of schaffen deze deels af, vaak voor begeleiding en dagbesteding. De diversiteit in de bijdrages voor Wmo-voorzieningen en de uitzonderingen die gelden, blijft groot.Meer informatie
 

Ollongren herkent zorgen raadsleden

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken kan zich vinden in de zorgen over de beperkte invloed van raadsleden op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Om dit aan te pakken is volgens haar ‘meer nodig dan een wetswijziging’.Meer informatie
 

Wetsvoorstel knelpunten Jeugdwet en Wmo 2015 naar de Kamer

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 weg te nemen. Het is gericht op het samenwerken door gemeenten, en op het beperken van administratieve lasten voor zorgaanbieders.Meer informatie
 

Parkeren en investeren – Zweedse en Duitse bijstandspraktijken

In het buitenland kijken ze nieuwsgierig naar de Nederlandse aanpak om kansarme bijstandscliënten te activeren naar vrijwilligerswerk. Zelf doen ze het liever anders. In Duitsland zoeken ze de oplossing voor het granieten bestand in een tweede arbeidsmarkt. Zweden richt alle inspanningen op een echte baan, en dat lukt alleen als er sprake is van intensieve persoonlijke begeleiding. Op bezoek in Bremen en Stockholm.Meer informatie
 

Zes miljoen euro voor aanpak jihadisme

Twintig gemeenten ontvangen dit jaar van het rijk gezamenlijk zes miljoen euro voor de aanpak van radicalisering en jihadisme.Meer informatie
 

Minder wanbetalers in de zorg

Het aantal wanbetalers in de Nederlandse zorg is de afgelopen jaren fors gedaald, van een piek van 325.000 in 2014 naar minder dan 250.000. Sinds de invoering van de wanbetalersregeling lag dat aantal niet zo laag.Meer informatie
 

Jonge vrouwen: vaak een deeltijdbaan en daardoor minder economisch zelfstandig

Dit blijkt uit de publicatie 'Werken aan de start. Jonge vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt'.Meer informatie
 

Verkrijgen van zorg via gemeente moeizaam

Veel mensen ervaren het verkrijgen van zorg en ondersteuning via de gemeente als moeizaam. En als de hulp dan toch komt, is die niet altijd precies wat ze nodig hebben. Dat maken de Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Ieder(in) op uit gezamenlijk onderzoek onder meer dan 8000 mensen.Meer informatie
 

Maatschappelijke opvang vaak ontoegankelijk

De maatschappelijke opvang (MO) is vanwege zogenoemde regiobindingseisen door centrumgemeenten slecht toegankelijk, concludeert het Trimbos Instituut naar aanleiding van onderzoek.Meer informatie
 

Registratie kindermishandeling niet op orde in JGZ

De registratie van gevallen van kindermishandeling is bij meer dan twee derde van de instellingen voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) niet op orde. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Over de hele linie constateert de inspectie verbetering ten opzichte van de vorige toezichtrapportage.Meer informatie
 

Gemeenten onwennig met vangnetters ziektewet

Veel gemeenten worstelen nog met de re-integratie van mensen die onder de Participatiewet vallen en ziek worden. Sinds 1 januari 2017 meldt het UWV bij een gemeente dat er een ‘vangnetter ziektewet’ is bijgekomen, maar de aantallen zijn voor gemeenten vaak te klein om beleid op in te richten. Binnen UWV-regiokantoren leven daar zorgen over. Meer informatie
 

Waddinxveen heeft nu één verordening sociaal domein

Vanaf 1 januari 2018 hanteert de gemeente Waddinxveen nog maar één verordening, in plaats van twaalf verschillende verordeningen voor het hele sociaal domein. Als een van de eerste gemeenten in Nederland zet Waddinxveen deze stap. Meer informatie
 

Discriminatie bij opsporing fraude Tilburg

De gemeente Tilburg heeft zich bij de opsporing van bijstandsfraude schuldig gemaakt aan discriminatie. De gemeente beperkte zich tijdens een proef om vermogen van uitkeringsontvangers in het buitenland op te sporen tot inwoners met de Turkse nationaliteit en dat was volgens de rechter in strijd met het discriminatieverbod. Meer informatie
 

Meer dan drieduizend gezinshuizen gezocht voor 10.000 kinderen

In de jeugdwet uit 2015 staat dat kinderen die niet meer thuis kunnen wonen bij voorkeur in een pleeggezin of in een gezinshuis moeten worden geplaatst. Nederland telt momenteel zo’n 750 gezinshuizen waarin bijna 2.600 kinderen wonen. Daarnaast wonen er zo’n tienduizend kinderen in residentiële instellingen en 1.700 in de gesloten jeugdzorg. Kunnen die allemaal naar pleeggezinnen en gezinshuizen zoals de wet voorstaat?Meer informatie
 

Gegevens wanbetalers stroomrekening ook in zomer naar gemeenten

Gegevens van huishoudens die niet aan energierekeningen kunnen voldoen, worden vanaf 2018 ook in de zomermaanden bij gemeenten aangeleverd, dat staat in een door minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) voorgestelde wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en de Warmteregeling.Meer informatie
 

Gezondheidsbeleid beter af per straat

Gemeenten kunnen effectiever gezondheidsbeleid voeren als ze dat per straat of blok doen, in plaats van te focussen op administratieve eenheden zoals wijken of steden. Dat concludeert Els Veldhuizen (geograaf aan de Universiteit van Amsterdam) in het proefschrift waarop zij in de een-na-laatste week van 2017 promoveerde.Meer informatie
 

Eindrapport Iedereen perspectief op werk gepubliceerd

In het eindrapport van de Nationale DenkTank staan tien oplossingen die de huidige arbeidsmarkt voorbereiden op de toekomst en ervoor zorgen dat mensen perspectief op werk krijgen en behouden. De oplossingen variëren van klein en praktisch tot aan grootse herzieningen voor de lange termijn. Meer informatie
 

Cedris onderzoekt uitzendconstructies sociale werkplaatsen

Job Cohen, voorzitter van de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie Cedris, stelt door middel van een rondgang bij Cedris-leden onderzoek in naar het gebruik van verboden uitzendconstructies bij sociale werkplaatsen.Meer informatie
 

Van beschermd wonen naar beschermd thuis

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschermd wonen van mensen met psychiatrische of psychosociale beperkingen. Zij wonen bijvoorbeeld in een instelling met andere mensen die ook begeleiding nodig hebben. Steeds vaker blijven deze mensen in hun eigen huis wonen en komen de hulpverleners bij hen thuis. Deze beweging zorgt ervoor dat mensen mee kunnen blijven doen in de samenleving en structuur in hun dagelijks leven behouden. Wat brengt deze ontwikkeling teweeg? Meer informatie
 

Op zoek naar onnodige armoede

Als de minima de weg naar de gemeente niet kunnen vinden, moet je als gemeente zelf die minima zoeken. Zo kun je ze wijzen op onbenutte sociale voorzieningen. Het Flying Squad van de gemeente Amsterdam doet dat in diverse achterstandswijken. ‘Wie heeft er een stadspas?’Meer informatie
 

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info