Nieuwsoverzicht

Hier vindt u al het actuele nieuws dat relevant is voor ons werkveld. In het archief vindt u oude berichten.

Nieuws gesorteerd op datum (nieuw naar oud)

Armoedebeleid sluit onvoldoende aan bij wat kinderen nodig hebben

Vijf december is voor de meeste kinderen in Nederland een feestelijke dag. Maar voor de 378.000 kinderen die opgroeien in armoede is het elk jaar weer de vraag of er cadeautjes zijn op Pakjesavond. Op de verjaardag van Sinterklaas vraagt de Kinderombudsman met het rapport Alle kinderen kansrijk aandacht voor deze groep.Meer informatie
 

‘Onderzoek’ bijstand Amsterdam kan doorgaan

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) steunt een onderzoek naar de ondersteuning van bijstandsgerechtigden in de gemeente Amsterdam, dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd wil ze met het bestuur van de hoofdstad in gesprek over een raadsverordening om geen tegenprestatie te eisen van uitkeringsgerechtigden. Meer informatie
 

Baten tegenprestatie groter dan kosten

De tegenprestatie van Rotterdamse bijstandsgerechtigden met grote afstand tot de arbeidsmarkt levert bijna twee keer zoveel op dan het kost. Baten voor 2017 zijn 2,7 miljoen euro, blijkt uit een rendementsmeting. Deelnemers en Rotterdammers zijn er vooral positief over, al vinden velen dat de tegenprestatie alleen verplicht moet zijn voor mensen die ertoe in staat zijn.Meer informatie
 

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunt gemeenten bij de integrale aanpak rondom gezondheid van statushouders.

Het programma is een samenwerking tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen) en koepelorganisatie GGD GHOR Nederland en bestaat uit een praktisch ondersteuningsprogramma voor gemeenten en een kennisdelingsprogramma voor (zorg)professionals en statushouders.Meer informatie
 

Aantallen beschut werkplekken per gemeente 2018 en 2019 bekend

Aansluitend op de publicatie in de Staatscourant van 29 november 2017 meldt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de aantallen beschut werk per gemeente ultimo 2018 (conform de ministeriële regeling) en de zeer voorlopige aantallen ultimo 2019.Meer informatie
 

‘Laptops zijn effectiever tegen armoede dan gratis vioolles’ – Cok Vrooman, armoede-onderzoeker bij het SCP

Al daalt het aantal volgens de prognoses licht, nog steeds leven ruim een miljoen Nederlanders in armoede. Althans: volgens de formele definitie. Wat weten we over deze groep? En hoe kan armoede bestreden worden? Een interview met armoedeskundige Cok Vrooman. Meer informatie
 

CBS schat gebruik van Wmo maatwerkvoorzieningen

In 2016 maakten iets meer dan één miljoen Nederlanders gebruik van een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo 2015. Voor het eerst is een betrouwbare schatting gemaakt van het totaal aantal cliënten met Wmo maatwerkvoorzieningen in Nederland.Meer informatie
 

Budget bijstandsuitkeringen aantoonbaar te laag

Een overgrote meerderheid van de gemeenten heeft een tekort op het budget om de bijstandsuitkeringen te betalen. Uit een analyse die Divosa liet uitvoeren blijkt nu dat dit budget de afgelopen jaren aantoonbaar te laag is geraamd.Meer informatie
 

Kwaliteit van leven van mensen in het sociaal domein onveranderd tussen 2015 en 2016

Het rapport van Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)  'Overall rapportage sociaal domein 2016. Burgers (de)centraal' is verschenen. Deze publicatie geeft inzicht in de ontwikkelingen in het gedecentraliseerde sociaal domein. Het rapport brengt daarnaast de maatschappelijke uitkomsten in kaart aan de hand van een beschrijving van de kwaliteit van leven van mensen.Meer informatie
 

Gemeenten willen miljoen extra voor jeugdzorg

De regio Zuidoost-Brabant wil meer geld van het kabinet voor de jeugdzorg. De regio kampte over 2016 met een tekort van 23,9 miljoen euro. De tekorten lopen de komende jaren nog verder op. Ook Enschede, Leeuwarden, Maastricht, Zoetermeer en Nijmegen hebben de Kamer vanwege tekorten om meer tijd, ruimte en middelen gevraagd.Meer informatie
 

Participatie moet anders: van red jezelf naar erbij horen

Participatie betekent vooral: red jezelf, waarbij de gewone, gemiddelde burger, zonder ziektes, beperkingen of ouderdom de norm is. Dit dreigt mensen uit te sluiten. Tineke Abma pleit voor een benadering van participatie vanuit verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid. Iedereen wil immers meedoen, zichzelf kunnen zijn en erbij horen.Meer informatie
 

Minister De Jonge kondigt oplossingen voor tekorten jeugdzorg aan

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt in februari 2018 met oplossingen voor de tekorten in de jeugdzorg. Dat kondigde hij aan tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd van 4 december 2017. Concrete beleidsvoornemens presenteert hij in het voorjaar van 2018 in een nieuw programma Zorg voor Jeugd waarin hij ook acties opneemt die volgen uit de Jongvolwassenen-Top.Meer informatie
 

Bezuiniging op de jeugdhulp was een vergissing

Week 47 was de week tegen kindermishandeling, maar er is momenteel weinig reden tot vreugde. De behoefte aan zorg voor jongeren stijgt, maar gemeenten hebben minder geld. Houdt Nederland nog wel van onze kinderen?Meer informatie
 

Meeste jaarstukken gemeenten hebben weer stempel ok

Slechts twee op de tien gemeenten kregen dit jaar geen goedkeurende accountantsverklaring over de jaarstukken over 2016. In 2015 gold dat nog voor de helft van de gemeenten.Meer informatie
 

In 2016 ontvingen ruim 2 miljoen mensen zorg en ondersteuning

Daarmee kreeg bijna 16% van de volwassen Nederlanders die zelfstandig wonen, hulp bij dagelijkse handelingen, zoals het doen van het huishouden, het zichzelf aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden.Meer informatie
 

AMvB reële prijs Wmo: nadere afspraken, nieuwe loonschaal huishoudelijke hulp

Actiz (organisatie voor zorgondernemers), Branchevereniging Thuizorg Nederland (BTN), de VNG en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben nadere afspraken gemaakt over het gezamenlijk volgen van de invoering van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs Wmo. Samen willen ze gemeenten en aanbieders ondersteunen en begeleiden bij de implementatie van de AMvB bij de lokale inkoop en contractering.Meer informatie
 

GGZ wil ‘regelgekte’ terugdringen

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Nederland is 16 november 2017 samen met de sector een campagne gestart over de te hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. In een manifest zijn zeven uitgangspunten geformuleerd om de ‘regelgekte’ aan te pakken, onder meer gemeenten worden opgeroepen een ‘gezamenlijke vuist te maken’.Meer informatie
 

Luisteren naar kinderen verbetert aanpak armoede

Kinderen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een effectieve aanpak van armoede. Beleidsmakers moeten dan wel kijken naar de complete leefomgeving van kinderen in plaats van de nadruk leggen op armoede. Dat concludeert Asia Sarti in haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit. Zij onderzocht hoe kinderen in achterstandswijken in Amsterdam en Hoorn het opgroeien in armoede ervaren en wat hun ideeën en wensen zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van hun leven.Meer informatie
 

Bewindvoerders klagen over DigiD

Staatssecretaris Knops van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt dat de machtingsfunctie voor DigiD problemen van bewindvoerders en mentoren in de toekomst weg kan nemen. Nu klagen bewindvoerders van bijvoorbeeld dementerende mensen dat ze aangewezen zijn op nodeloos veel papierwerk.Meer informatie
 

Bewoners naoorlogse wijken vaker in de bijstand

De positie van veel naoorlogse stadswijken is sociaaleconomisch zwak. Bewoners ontvangen vaker een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering dan de inwoners van de meeste andere wijken. Ook leven meer mensen in naoorlogse stadswijken rond het sociaal minimum en in een huurwoning. De gemiddelde WOZ-waarde ligt onder het Nederlands gemiddelde. Meer informatie
 

Advies verkenner over afspraken onderkant arbeidsmarkt

Er is vooralsnog onvoldoende draagvlak bij gemeenten voor een aparte cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van hoogleraar Roel Bekker. De heer Bekker heeft in opdracht van het VNG-bestuur een verkenning gedaan naar dit onderwerp.Meer informatie
 

Rijnmond wint kort gedingen aanbesteding Jeugdhulp

De aanbesteding van de specialistische jeugdhulp door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) is definitief. De Rotterdamse rechtbank verklaarde alle bezwaren die zes jeugdhulpaanbieders in kort gedingen maakten, ongegrond.Meer informatie
 

Bezwaar tegen miljoenentekort bijstand

Dordrecht tekent bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bezwaar aan tegen het dreigende miljoenentekort op de bijstand. Van de grote steden gaat Dordrecht er in 2018 het hardst op achteruit door een aanpassing van het verdeelmodel.Meer informatie
 

Staatssecretaris SZW verstrekt 213 gemeenten vangnetuitkering over 2016

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal aan 213 gemeenten een vangnetuitkering Participatiewet toekennen voor een totaalbedrag van circa 138 miljoen euro. Deze gemeenten hadden in 2016 een tekort op de gebundelde uitkering (waarmee zij onder andere bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie bekostigen) en voldeden aan de voorwaarden voor een vangnetuitkering.Meer informatie
 

Meer grip op jeugdzorg

Overal in het land doen gemeentelijk beleidsambtenaren Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg hun uiterste best de juiste informatie naar boven te halen over gebruik en effecten van voorzieningen in het sociaal domein. Twee jaar na de transitie van zorg naar de gemeenten is de worsteling nog immens. Goede dashboards kunnen uitkomst bieden. Mits de informatie correct en actueel is. Daar zit wel een probleem.Meer informatie
 

Investeren in beschutte werkplekken loont

Een beschutte werkplek levert de samenleving in de meeste gevallen meer op dan de kosten die ervoor gemaakt worden. Dit is een conclusie uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse die Cedris en het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid (SBCM) lieten uitvoeren naar beschut werk.Meer informatie
 

30% jeugdhulp niet voor het eerst

In de eerste zes maanden van 2017 hebben ruim 311 duizend jongeren van 0 tot 23 jaar jeugdhulp gekregen. Van de jongeren die een hulptraject begonnen, had 29% in de afgelopen vijf jaar al eerder jeugdhulp ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Meer informatie
 

Nieuw rapport 'Wmo in uitvoering': vernieuwing vanuit de Wmo

Het (eind)rapport van het traject ‘Wmo 2015 in uitvoering' komt voort uit de zoektocht van alle betrokken partijen hoe de vernieuwing kan worden doorgezet. Het rapport kijkt naar de brede vernieuwing vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Meer informatie
 

Amsterdam start eigen proef met bijstand

De gemeente Amsterdam start een eigen proef voor mensen met een bijstandsuitkering. Ze krijgen meer of juist minder begeleiding en mogen 200 euro per maand bijverdienen. De proef in Amsterdam start in februari 2018 en duurt twee jaar. Wethouder Arjan Vliegenthart van Werk, Inkomen en Participatie wil weten of mensen zo sneller werk vinden.Meer informatie
 

Civic Crowdfunding is niet alleen een speeltje van zelfredzame burgers

De opkomst van civic crowdfunding biedt mogelijkheden voor gemeentelijke overheden die burgerinitiatieven willen stimuleren. Maar slaat civic crowdfunding vooral aan bij een beperkte groep relatief hoogopgeleide burgers? De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt dit.Meer informatie
 

Amsterdam vergoedt eigen bijdrage GGZ 18-jarigen

Het eigen risico van minimaal 385 euro dat jongeren moeten betalen als zij 18 jaar worden, is voor een deel van hen reden hun Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)-behandeling te staken. Om te voorkomen dat ze op latere leeftijd terugkomen met grotere problemen gaat de gemeente Amsterdam hun eigen risico vergoeden. Een pilot start op 1 december 2017 en duurt maximaal twee jaar. Meer informatie
 

Hogere eigen bijdrage remt gebruik thuiszorg

Verhoging van de eigen bijdrage leidt ertoe dat ouderen en langdurig zieken minder thuiszorg afnemen. Bij elke 10% verhoging van de eigen bijdrage daalt de zorgvraag gemiddeld met 2,6%, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Het effect is wel kleiner dan werd verondersteld. Meer informatie
 

Notitie: Continuïteit jeugdbescherming en jeugdreclassering

Er zijn knelpunten in de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De risico's zijn onderzocht en helder in kaart gebracht. Een notitie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) informeert gemeenten hoe zij (met hun partners) voor de noodzakelijke continuïteit kunnen zorgen.Meer informatie
 

Toolkit 16-27 helpt gemeenten met extra begeleiding jongeren

Voor veel jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar is de weg naar zelfstandigheid vol hobbels en kuilen. Hoe kun je hun als gemeente hierin begeleiden? In de speciaal ontwikkelde Toolkit 16-27 vindt u de praktische informatie die u zeker kunt gebruiken om deze jongeren goed op weg te helpen.Meer informatie
 

Melding verwerking persoonsgegevens niet meer verplicht

Gemeenten hoeven met ingang van 6 november 2017 geen melding meer te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer zij persoonsgegevens verwerken. Dat maakt de AP bekend op haar website. Vanwege de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt de meldplicht te vervallen. Meer informatie
 

Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd

165 gemeenten hebben het verplichte cliëntervaringsonderzoek (ceo) Jeugd niet uitgevoerd. Ede is een van die gemeenten. Zij stelt dat de privacy van jongeren die zorg ontvangen zonder medeweten van hun ouders, nog niet kon worden gegarandeerd. Veel gemeenten klagen over een stapeling van ervaringsonderzoeken en onnodige regeldruk voor professionals en cliënten. Meer informatie
 

Zo draagt digitalisering bij aan inclusieve samenleving

Gemeenten staan regelmatig voor de keuze om (onderdelen van) hun dienstverlening in het sociaal domein te digitaliseren. Het is niet altijd duidelijk of met die digitalisering het doel en de doelgroep ook bereikt worden. Divosa stelde daarom een beoordelingskader op dat gemeenten ondersteunt bij het maken van keuzes voor digitaliseringstrajecten.Meer informatie
 

NZa: laat zorgkantoren en gemeenten info pgb-fraudeurs delen

Zorgkantoren hebben te weinig bevoegdheden om zorgaanbieders die met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) sjoemelen tegen te gaan en herhaling te voorkomen, schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).Meer informatie
 

Mantelzorgwaardering gemiddeld 148 euro

Wat gemeenten bieden aan mantelzorgwaardering, de jaarlijkse vergoeding voor mantelzorgers, loopt zeer uiteen. Waar de ene gemeente een waardering van 250 euro per mantelzorger ter beschikking stelt, krijg je in een andere gemeente een zogenaamde ‘mantelzorgtaart’. Gemiddeld is het bedrag bij de onderzochte gemeenten die een vergoeding geven 148 euro. Meer informatie
 

Handreiking Meeneembare voorzieningen Participatiewet 2018

De regels voor het toekennen, inkopen en verstrekken van meeneembare voorzieningen gaan per 1 januari 2018 veranderen. De VNG heeft voor gemeenten een handreiking gemaakt; daarin vindt u alles wat u moet weten over de wijzigingen.Meer informatie
 

Schulden hinderen uitstroom uit opvanginstellingen

Ongeveer 440 cliënten in voorzieningen Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) kunnen niet uitstromen als gevolg van financiële problemen. Een kwart daarvan bestaat uit jongvolwassenen. Dat concludeert het Leger des Heils. Belangrijke concrete oorzaken zijn onder meer trage procedures in de schuldhulpverlening, te late en te lage uitkeringen en tekort aan sociale huurwoningen.Meer informatie
 

‘Dit is een momentopname, geen eindbeeld’

Voor de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Jan van Zanen was een zin in de Troonrede de kern van de huidige situatie: ‘Dit is een momentopname, geen eindbeeld.’ In de periode tussen de voorbereiding van de beleidsarme begroting en het nieuwe regeerakkoord laten gemeenten hun prioriteiten doordringen bij de onderhandelaars. ‘Ze hebben de boodschap goed begrepen.’ Meer informatie
 

Nederland staat er goed voor

Nederland staat er goed voor: de Nederlandse economie groeit dit jaar het hardst van alle Europese landen en de werkloosheid bereikt in 2018 het laagste punt sinds 2008. Helaas voelt niet iedereen dit in de portemonnee. Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden dreigden er volgend jaar in koopkracht op achteruit te gaan. Het kabinet vindt dat ook kwetsbare groepen moeten profiteren van de opleving van de economie en trekt 425 miljoen uit om hun koopkracht te repareren.Meer informatie
 

Accres gemeentefonds 2018 hoger

Voor wat het waard is: gemeenten krijgen volgend jaar meer aan accres dan eerder voorspeld. De groei van het gemeentefonds komt in 2018 uit op 806 miljoen euro, dat is 134 miljoen euro meer dan in de meicirculaire nog werd voorgespiegeld. Meer informatie
 

Prinsjesdag: Meer geld voor zorg en kwetsbare burgers

Op Prinsjesdag heeft het ‘oude kabinet’ een hart onder de riem gestoken bij kwetsbare groepen: de koopkracht wordt verbeterd. Het Kabinet trekt hiervoor 425 miljoen euro uit. De meeste mensen met een uitkering en gepensioneerden gaan er hierdoor op vooruit, aldus het oude kabinet.Meer informatie
 

Geen verassingen voor gemeenten in begroting SZW

Gemeenten moeten de gelegenheid krijgen om de dienstverlening op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid te verbeteren. Dat staat in de begroting van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW). ‘De afgelopen jaren heeft het kabinet veel gevraagd van gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Het implementeren van nieuw beleid vergt veel capaciteit en aanpassingsvermogen’.Meer informatie
 

VWS-begroting: ‘Weinig oog voor de echte problemen’

De begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die op Prinsjesdag is gepresenteerd krijgt in het sociaal domein weinig handen op elkaar. Ook al is het slechts een begroting van een demissionair kabinet. Grootste ‘nieuws’ is dat VWS gemeenten via een algemene maatregel van bestuur wil kunnen dwingen om regionaal samen te werken.Meer informatie
 

VNG: Rijksbegroting 2018, kleine stapjes in goede richting

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet in de laatste begroting van het kabinet Rutte II kleine stapjes in de goede richting op meerdere voor de gemeenten belangrijke terreinen. ‘Voor grote stappen moet vanzelfsprekend gewacht worden op het regeerakkoord van het volgende kabinet'.Meer informatie
 

Advies: afstemming tussen zorgwetten kan beter

De Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) vindt dat er meer samenhang moet komen tussen de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheidszorg.Meer informatie
 

Handige interventiewijzer voor participatie vluchtelingen

‘De interventiewijzer is voor gebruikers een inspiratiedocument’, zegt de leider van dit project van Kennisplatform Integratie & Samenleving. In de wijzer zijn verschillende interventies opgenomen. ‘Leidraad bij de keuze is dat de interventies betrekking hebben op vluchtelingen en dat ze goed zijn beschreven of goed zijn onderbouwd met een overdraagbaar document. En dat er sprake is van een flinke reikwijdte, het aantal mensen dat je met je methode bereikt’, aldus de projectleider. De samenstellers van de interventiewijzer hebben geput uit de databank effectieve interventies en interventies van onder meer het Nederlands Jeugdinstituut, Vluchtelingenwerk Nederland en Vilans. Meer informatie
 

Verdeling budget bestrijding armoede onder kinderen bekend

Gemeenten krijgen per 2017 structureel 85 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van armoede onder kinderen. De rijksoverheid heeft nu bekendgemaakt hoeveel elke individuele gemeente krijgt.Meer informatie
 

Gemeenten huisvesten recordaantal vergunninghouders

In de maand november hebben gemeenten meer dan 4.700 statushouders kunnen huisvesten in (tijdelijke) woonruimte. Dat is 50% meer dan het gemiddelde aantal in voorgaande maanden. In totaal zijn er nu sinds 1 juli 2016 ongeveer 17.500 vergunninghouders gehuisvest in Nederlandse gemeenten.Meer informatie
 

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info