Nieuwsoverzicht

Hier vindt u al het actuele nieuws dat relevant is voor ons werkveld. In het archief vindt u oude berichten.

Nieuws gesorteerd op datum (nieuw naar oud)

Mogelijk armoede onder jonggehandicapten

Sinds 1 januari ontvangt een deel van de Wajongers een kleiner deel van het minimumloon omdat uit de herindelingsoperatie door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) blijkt dat zij over arbeidsvermogen beschikken. UWV acht hen in staat om nog te werken. Om niet onder het sociaal minimum te komen, kunnen zij een toeslag aanvragen.Meer informatie
 

Stijging inkomen tweeverdiener, daling bij eenverdiener

Tussen 2006 en 2016 is het gemiddelde besteedbare inkomen van tweeverdieners gestegen, terwijl het voor eenverdieners met partner en eventueel gezin in diezelfde periode afnam. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Meer informatie
 

Gemeenten benutten maatschappelijke diensttijd jongeren

Maar liefst 13.000 jongeren gaan binnenkort aan de slag met hun maatschappelijke diensttijd (Mdt) in 38 maatschappelijke projecten, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weten. Meerdere gemeenten en de provincie Gelderland doen daarmee indirect hun voordeel.Meer informatie
 

In Zwolle houdt de jeugd- en gezinswerker spreekuur in de huisartspraktijk

In Zwolle hebben jeugd- en gezinswerkers in veel huisartspraktijken een eigen spreekuur. Dit werkt zo goed dat er vaak helemaal geen psycholoog of jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan te pas hoeft te komen om problemen van kinderen en hun gezinnen op te lossen.Meer informatie
 

Gemeenten ontvangen 34 miljard via 78 uitkeringen

Gemeenten ontvingen in 2017 van het Rijk 34,3 miljard euro via 78 verschillende uitkeringen. Hoewel van sommige uitkeringen goed bekend is hoe ze tussen gemeenten worden verdeeld, is dat voor enkele andere uitkeringen niet of nauwelijks te achterhalen. Dat blijkt uit de ‘Atlas Rijksuitkeringen aan gemeenten 2017’ die 1 augustus 2018 verscheen.Meer informatie
 

Overstap Wmo naar Wlz bij psychische aandoening: VNG-reactie

De Wet langdurige zorg (Wlz) staat vanaf 2021 open voor geestelijke gezondheidszorg (ggz)-cliënten met een blijvende behoefte aan intensieve zorg. Per 1 januari 2021 maken naar verwachting circa 11.000 cliënten de overstap van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)/beschermd wonen naar de Wlz. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageerde via de internetconsultatie op het wetsvoorstel.Meer informatie
 

Terugtrekken verzekeraars uit minimapolissen wekt zorg

Zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis trekken zich de laatste tijd terug uit de minimapolissenregelingen van meerdere gemeenten. Het is de vraag of de minimapolissen in de huidige vorm lang houdbaar zijn.Meer informatie
 

Consumentenbond slaat alarm over inspectie falende thuiszorg

De Consumentenbond eist snel ingrijpen van minister De Jonge en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op ‘falende’ thuiszorg. ‘De inspectierapporten laten een alarmerend beeld zien van de kwaliteit en veiligheid van de thuiszorg. En extra zorgelijk is dat de toezichthouder nauwelijks ingrijpt.’Meer informatie
 

Coalitieakkoorden: Schulden prominent op agenda

De tien grootste gemeenten met een nieuwe coalitie hebben in hun akkoorden bijna allemaal doelen gesteld om de aanpak van schulden een impuls te geven. Armoedevoorzieningen blijven zonder uitzondering in stand.Meer informatie
 

Anti-extremismebeleid gebeurt vanuit de onderbuik

Lokale veiligheidsprofessionals moeten binnen het anti-extremismebeleid inschatten of iemands gedachtegoed of gedrag een mogelijke bedreiging vormt voor de samenleving. Vaak doen ze daarbij een beroep op hun onderbuikgevoel. Dat moet beter, om te beginnen bij de opleiding.Meer informatie
 

Bewoners Steenwijkerland beoordelen subsidieaanvraag

De gemeente Steenwijkerland heeft een subsidieregeling in het leven geroepen om plannen en ideeën van inwoners financieel te ondersteunen. Samen met bewoners bedacht ze de werkwijze om het geld te verdelen: een adviescommissie van inwoners oordeelt over toekenning. ‘Het is echt een subsidieregeling voor en door de mensen om wie het gaat.’Meer informatie
 

VNG-commissies zijn niet representatief

In juli 2018 zijn 210 leden voorlopig benoemd in het bestuur of een commissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Binnenlands Bestuur toetste de even­redigheid naar gemeente, provincie en politieke kleur. De G4 en lokale partijen komen er bekaaid van af.Meer informatie
 

Ombudsman blij met plan beslagvrije voet bankbeslag

De nationale ombudsman is ‘verheugd’ over de invoering van een beslagvrij bedrag bij bankbeslag. Dat zorgt ervoor dat mensen met schulden niet onder het bestaansminimum komen en is iets waar de ombudsman al langer voor pleit.Meer informatie
 

Vraag naar jeugdhulp stijgt

Het aantal jeugdhulptrajecten zonder en met verblijf is sinds 2015 toegenomen. De regionale verschillen zijn groot. Dat blijkt uit CBS-cijfers die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) via een dashboard ontsluit.Meer informatie
 

Onderzoek multidisciplinaire aanpak complexe veiligheidsproblematiek

Hulp aan huishoudens met complexe (veiligheids)problematiek levert vaak onvoldoende resultaat op. Daarom werd in 2015 voorgesteld om een landelijke infrastructuur te realiseren voor een integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, ook wel bekend als MDA++.Meer informatie
 

Toegang tot zorg en ondersteuning soms lastig te vinden

De toegang tot zorg en maatschappelijke ondersteuning is voor sommige zorgvragers, mantelzorgers en professionals lastig te vinden. Dit is een van de uitkomsten van de landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in juni publiceerde.Meer informatie
 

Blokhuis: jaarlijkse subsidie voor 113Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terugdringen. Om dat te bereiken geeft hij structureel 2 miljoen per jaar extra instellingssubsidie aan 113Zelfmoordpreventie.Meer informatie
 

Sleutelfiguren hebben positief effect op radicalisering

Gemeenten staan aan de lat om polarisatie en radicalisering te voorkomen en tegen te gaan. Een lokaal netwerk van sleutelfiguren kan daarbij helpen. Delft heeft er ervaring mee opgedaan en stond aan de wieg van een handreiking voor gemeenten. ‘Open communiceren geeft beide kanten een snellere informatiepositie.’Meer informatie
 

Publicatie jaarrapport Wsw-statistiek 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het jaarrapport Wet sociale werkvoorziening (Wsw)-statistiek 2017 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de gemiddelde realisatie van het aantal arbeidsjaren iets boven de verwachting ligt dan bij invoering van de Participatiewet.Meer informatie
 

Alleen inspraak organiseren is niet meer genoeg

Dorpsraden en andere overlegorganisaties die ooit zijn opgericht als gemeentelijke inspraakorganen, staan voor een moeilijke keuze: op de oude voet doorgaan of aanpassen? Onderzoek van de Universiteit Utrecht laat zien dat ze met de actieve burger mee moeten bewegen of anders overbodig worden.Meer informatie
 

Handhaving bijstand levert Delft half miljoen op

De gemeente Delft heeft in 2017 ongeveer 520.000 euro binnengehaald door onterecht uitgekeerde bijstand terug te vorderen en boetes en maatregelen op de leggen. Dat laat het college weten naar aanleiding van raadsvragen door de Christen-Democratisch Appèl (CDA)-fractie.Meer informatie
 

Aanpassing inkoop en bekostiging van acute ggz

Per 1 januari 2019 wordt de inkoop en bekostiging van acute geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor volwassenen aangepast, waardoor er een effectieve en 24/7 beschikbare keten acute ggz in de regio ingericht kan worden. Ook helpt het om de overgang van 18- naar 18+ te verbeteren.Meer informatie
 

Werkloosheid voor vierde maand op rij 3,9 procent

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toegenomen. Dit waren er in juni bijna 8,8 miljoen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Bijna 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Meer informatie
 

UWV publiceert nieuwe kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk

Tussen eind 2012 en het eerste kwartaal van 2018 hebben werkgevers 28.341 extra banen via een regulier dienstverband en 10.403 extra banen via een uitzendcontract of detachering gerealiseerd in het kader van de banenafspraak. De doelstelling voor heel 2018 is het realiseren van 43.500 extra banen. Dit blijkt uit de vandaag verschenen kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).Meer informatie
 

Website ondersteunt cliënten in de opvang en professionals bij schulden

Deze week ging de website Schulden in de opvang live (www.schuldenindeopvang.nl). Federatie Opvang wil met deze site cliënten in de opvang beter leren omgaan met hun financiën en professionals beter toerusten voor financiële en schuldhulpverlening aan deze specifieke groep mensen. Meer informatie
 

Raad voor het Openbaar Bestuur: Burgers moeten meer zeggenschap krijgen

De afschaffing van de Wet op het raadgevend referendum (Wrr) mag niet het einde betekenen van de discussie over democratische vernieuwing. Ook op andere manieren kan aan burgers meer zeggenschap worden gegeven. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) doet alvast een voorzetje. ‘Den Haag’ kan leren van de vele lokale initiatieven, stelt de ROB. Meer informatie
 

Stimulans Wajongers die willen werken of studeren

Wajongers (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) hoeven straks niet langer in te leveren op hun uitkering als ze naar school gaan of studeren. En Wajongers moeten erop vooruitgaan als ze gaan werken of meer gaan werken. Dat zijn twee van een reeks aan maatregelen die staatssecretaris Tamara van Ark neemt om Wajongers die willen werken of studeren te helpen. Meer informatie
 

Blokhuis bereikt onderhandelaarsakkoord hoofdlijnen toekomst geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De mens centraal in onderhandelaarsakkoord GGZ Staatssecretaris Paul Blokhuis Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft met partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Het ideaalbeeld voor de toekomst van de GGZ waar partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, deze de hulp krijgen die nodig is, afgestemd op hun behoefte en dat deze snel wordt geleverd. Meer informatie
 

‘Schuldhulp veel duurder dan nodig’

Gemeenten krijgen adviesrecht bij het opleggen van schuldenbewind door de rechter. Erik Boerma van de rechterlijke macht is ‘niet gecharmeerd’ van het idee. Wél van meer samenwerking tussen de rechter en lokale overheden. Meer informatie
 

Opleidingsverschillen in gezondheidsgedrag

Verschenen: 'Een (on)gezonde leefstijl. Opleiding als scheidslijn', van medewerkers van de sectie sociologie van de Radboud Universiteit (RU) in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Meer informatie
 

Burgerparticipatie hoeft niet tot frustraties te leiden

Onlangs constateerde cultuurpsycholoog en publicist Jos van der Lans in een eerder artikel van Sociale Vraagstukken dat er veel misgaat bij de ondersteuning van burgerparticipatie en waarschuwde voor ‘het investeren in frustraties van goedwillende burgers’. Hoeft helemaal niet, meent Marlies Meijer. Zonder onrealistische verwachtingen en met vertrouwen tussen ambtenaren, burgers en beleidsmakers kunnen burgerinitiatieven best floreren.Meer informatie
 

Drempel ‘Stroppenpot’ moet omlaag

De drempel voor de ‘stroppenpot’ voor de jeugdhulp en Wmo moet omlaag. Dat vinden de 17 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid. De gemeenten moeten opnieuw miljoenen bijpassen om het tekort op de jeugdhulp in de regio te dekken, maar komen niet voor een bijdrage van de stroppenpot van 200 miljoen euro in aanmerking. De gemeenten dringen daarnaast - nogmaals - bij het rijk aan op aanpassing van het macrobudget. Zij vinden het ‘onverteerbaar’ dat de extra kosten alleen op het bordje van de gemeenten komen te liggen.Meer informatie
 

Nederland niet uniek in de toenemende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Eerdere studies van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) geven aan dat in Nederland de vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is gegroeid, met name onder degenen met een lichtere verstandelijke beperking. In deze publicatie, een internationale verkenning, is het SCP nagegaan of in andere landen ook zo’n groei zichtbaar is. Het SCP hebben daarin drie regio’s (Vlaanderen, Engeland en Ontario) met Nederland vergeleken.Meer informatie
 

Buurtapps, domotica, robotknuffels; de meerwaarde van sociale technologie

Er is veel ontwikkeld op het gebied van sociale technologie. Maar voor welke doeleinden is het bruikbaar? Dit artikel beschrijft wat het sociaal domein eraan heeft en wat de voorwaarden zijn. Uitgangspunt: technologie moet je samen met professionals en gebruikers ontwikkelen en samen implementeren.Meer informatie
 

Kabinet ziet af van indienen wetsvoorstel alfahulpen Wmo

Minister de Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer laten weten af te zien van het indienen van het wetsvoorstel over inzet van alfahulpen op basis van de Wmo 2015. Het kabinet is het eens met de Raad van State dat het voorstel niet noodzakelijk is, gelet op uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Meer informatie
 

Vangnet Participatiewet 2018: voorkom een afwijzing, start nu

Gemeenten die een tekort hebben op het verstrekken van bijstandsuitkeringen (BUIG) kunnen onder voorwaarden een vangnetuitkering aanvragen. De eisen voor die vangnetuitkering worden steeds verder aangescherpt. Gemeenten die hier niet op voorbereid zijn, dreigen nu tegen een afwijzing van hun aanvraag aan te lopen. De eerste waarschuwing vanuit de toetsingscommissie, dat door veel gemeenten niet wordt voldaan aan de voorwaarden, is al gedaan.  Meer informatie
 

Aanbesteden in het sociaal domein niet altijd nodig

Het aantal klachten over aanbestedingsprocedures bij gemeenten neemt toe[1]. En dat terwijl 90% van de afgesloten Wmo- en Jeugdzorgcontracten geen aanbestedingsprocedure had hoeven doorlopen[2]. Dit blijkt uit de ‘Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018’ die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.Meer informatie
 

VNG-leden stemmen in met Fonds tekortgemeenten

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 27 juni hebben de leden ingestemd met het voorstel van het Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)-bestuur om een Fonds tekortgemeenten op te richten. Hiermee worden gemeenten met grote tekorten op nieuwe taken jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) deels gecompenseerd.Meer informatie
 

Cliënten geestelijke gezondheidszorg vanaf 2021 toegang tot Wet langdurige zorg

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd dat dit wetsvoorstel deze zomer in consultatie zal zijn. Dat betekent dat alle betrokkenen in en om de geestelijke gezondheidszorg hun mening erover kunnen geven.Meer informatie
 

Meer mensen aan het werk

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20 duizend per maand toegenomen. Dit waren er in mei ruim 8,7 miljoen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.Meer informatie
 

Burgerschapslessen: baat het niet, dan schaadt het soms wel

Alle Nederlandse basis- en middelbare scholen moeten lesgeven in 'burgerschap', zo stelt het nieuwe kabinet. Dit betekent dat scholen zich moeten richten op gelijkwaardigheid, begrip voor anderen en het afwijzen van discriminatie. Een prachtig voornemen. Want te veel scholen besteden nauwelijks serieuze aandacht aan deze thema’s.Meer informatie
 

Ongelijkheid mannen-vrouwen in informele zorg blijft gelijk

Vrouwen doen meer zorgtaken dan mannen – dat is bekend. Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moesten mensen meer informele zorg gaan verrichten, en dit gebeurt ook. Maar de ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen blijft even groot.pastingMeer informatie
 

Gemeenten in actie tegen Wmo-abonnementstarief

Gemeenten verzetten zich tegen de kabinetsplannen om het abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning in te voeren. Een aantal diende 27 juni tijdens de algemene ledenvergadering van gemeentekoepel Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) moties in, met als doel het abonnementstarief van tafel te krijgen.Meer informatie
 

Doelen van de Hervorming Langdurige Zorg deels behaald; herbezinning gewenst

Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in Nederland anders georganiseerd. Gemeenten, zorgverzekeraars, indicatiestellers, zorgkantoren, aanbieders en zorgprofessionals zijn druk bezig om de praktijk te veranderen. Dit kost tijd. Inmiddels is een aantal doelen bereikt. Meer informatie
 

Uitkeringsgerechtigden: overtuigen beter dan dreigen

Bijstandsgerechtigden leven hun verplichtingen beter na als er op een flexibele manier met hen wordt omgegaan. Een handhavingsstijl waarbij de nadruk op fraude en bestraffing ligt werkt averechts, concludeert een team wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).Meer informatie
 

De lerende praktijk van de onafhankelijke cliëntondersteuner

Wat doet een onafhankelijke cliëntondersteuner wel en wat niet? Hoe vul je deze functie in? Met alleen vrijwilligers, professionals of juist een combinatie? Gemeenten en professionals zitten nog met een hoop vragen rondom de onafhankelijke cliëntondersteuning. De veertien koplopergemeenten geven richting én nieuwe koplopers zijn in aantocht.Meer informatie
 

Zorgcoöperatie beschouwt demente niet als wilsonbekwaam

Burgerinitiatieven in de ouderenzorg hebben zeker kans van slagen. Dat bewijst een Brabantse zorgcoöperatie. Al laat die ook zien wat knelpunten blijven: de strikte medische oriëntatie in de ouderenzorg, de marktwerking en de verpleeghuisarts die altijd weer beslist.Meer informatie
 

Leden VNG bekrachtigen Interbestuurlijk Programma (IBP)

De Algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft 27 juni 2018 het Interbestuurlijk programma (IBP) bekrachtigd, zoals vastgelegd in de ‘Programmastart IBP’. Binnen het IBP gaan het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken aan grote maatschappelijke opgaven.Meer informatie
 

Inburgering op de schop: nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk, leenstelsel afgeschaft

Het inburgeringsbeleid gaat drastisch op de schop. Het doel is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Gemeenten gaan voor alle inburgeraars een individueel inburgeringsplan maken. Ook wordt het leenstelsel afgeschaft waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus inkopen. Dat schrijft minister Koolmees op maandag 2 juli 2018 in een brief aan de Tweede Kamer over zijn plannen voor een nieuw inburgeringsstelsel. Meer informatie
 

'Houd meer rekening met kind in asielprocedure'

Vluchtelingenkinderen moeten tijdens de asielprocedure meer hulp krijgen bij het vertellen van hun verhaal. Ook moeten zij meer informatie krijgen over hun situatie. Dat zegt Carla van Os in het proefschrift waarop zij op 14 juni promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.Meer informatie
 

Verdeling transformatiefonds jeugd bekend

De verdeling van het transformatiefonds over de 42 jeugdzorgregio’s is bekend, evenals de spelregels tot toekenning ervan. Er is voor de komende drie jaar in totaal 108 miljoen euro beschikbaar voor plannen van jeugdzorgregio’s om de vernieuwing van de jeugdhulp een boost te geven. Voor de jeugdzorgregio Rijnmond is met jaarlijks ruim 2,7 miljoen euro het meeste geld beschikbaar, de jeugdzorgregio Midden-Limburg West komt met nog geen 194.000 euro voor het minste uit de ruif in aanmerking. De hoogte per regio is vastgesteld naar rato van het aantal kinderen tot 23 jaar op 1 januari 2018.Meer informatie
 

Woonplaatsbeginsel per 2020 aangepast

Het woonplaatsbeginsel wordt per 2020 aangepast. De gemeente waar de jongere vandaan komt, wordt bij verblijf verantwoordelijk voor de kosten van de jeugdhulp. Zowel het verdeelmodel als de Jeugdwet moeten worden aangepast.Meer informatie
 

Meer nodig voor effectieve schuldhulpverlening

Er moet meer gebeuren om problematische schulden effectief te bestrijden. Minder bureaucratie bijvoorbeeld: mensen hebben al gauw te maken met 27 verschillende regelingen. Dat schrijven organisaties in het sociaal domein aan de Tweede Kamer, die de problematiek 14 juni 2018 bespraken.Meer informatie
 

Integraal werken: wat kunnen bestuurders doen?

Integraal werken is hét toverwoord in het sociaal domein. Er wordt veel onderzoek gedaan naar wijkteams en andere professionals die deze belofte in de praktijk gestalte moeten geven. Maar wat kunnen bestuurders – wethouders en raadsleden – doen om integrale ondersteuning van mensen en gezinnen met vragen op meerdere terreinen te realiseren?Meer informatie
 

Voorlopig geen extra btw-heffing voor samenwerkende gemeente

De aangekondigde extra btw-heffing voor samenwerkende gemeenten per 1 januari 2019 wordt opgeschort. Dat heeft de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten. Het gaat hier om de eerder aangekondigde inperking van de zogenaamde koepelvrijstelling.Meer informatie
 

Een baan is geen wondermiddel voor integratie

Vaak wordt gedacht dat migranten met een hogere opleiding en een betaalde baan sneller integreren in de Nederlandse samenleving. Uit onderzoek blijkt echter dat zij zich gemiddeld genomen juist minder verbonden voelen met Nederland.Meer informatie
 

Wmo 2015 in uitvoering: de vernieuwing gaat gestaag door

Door goed samenspel en blijven leren gaat de vernieuwing in de uitvoering van de Wmo 2015 gestaag door. Dat is de slotsom van het traject ‘Wmo 2015 in uitvoering: gezamenlijk de vernieuwing doorzetten’.Meer informatie
 

Meldingen fraude in wijkverpleging en met pgb’s fors toegenomen

In 2017 is het aantal meldingen over fraude in de wijkverpleging en fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) fors toegenomen. Het aantal pgb-signalen is van 63 in 2016 naar 197 in 2017 gestegen, het aantal signalen van fraude in de wijkverpleging van 17 naar 61.Meer informatie
 

Opvang van kinderen gaat ouders minder geld kosten

Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan kinderopvang. Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Gezinnen met kinderen en werkende ouders worden financieel tegemoetgekomen.Meer informatie
 

Solidariteit bestaat nog, omdat het nodig is!

Net zoals er vergeten groenten zijn, zijn er vergeten woorden. Lang voordat we spraken over de ‘participatiesamenleving’, spraken we over ‘solidariteit’. In Nederland zijn er nog altijd veel mensen die zich inzetten voor zulke praktijken, maar ze verkeren wel in apolitieke berusting.Meer informatie
 

'Meerderjarig is nog niet volwassen'

Jongeren moeten tot hun 21e jeugdhulp kunnen krijgen en soms zelfs tot 23 jaar. Dat staat in het advies 'Leeftijdsgrenzen. Betere kansen voor kwetsbare jongeren' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Bas Wijnen, projectleider Nederlands Jeugdinstituut (NJi) op het thema kwetsbare jongvolwassenen: 'Daar kan ik me goed in vinden. Op je 18e ben je meerderjarig, maar dat is niet hetzelfde als volwassen zijn en in staat zijn om alle consequenties van je eigen keuzes te overzien.'Meer informatie
 

De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland

Het is van belang de realiteit van de nieuwe verscheidenheid onder ogen te zien. Inwoners, overheden, publieke en private organisaties dienen toegerust te zijn voor het omgaan met de sterk toegenomen verscheidenheid onder de Nederlandse bevolking. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) heeft in een verkenning worden enkele beleidsrichtingen geschetst.Meer informatie
 

Informele steun heeft een fundamentele eigen waarde in zorg voor jeugd

Onlangs kopte Trouw: ‘Een familielid als jeugdhulpverlener. De Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) rukt op’. Eén van de ontwikkelaars van deze methode zegt in het artikel dat een JIM niet een professional vervangt, maar juist aanvult. Echter, als er iets vaststaat is het juist de op zichzelf staande waarde van informele steun. Is de huidige visie op steun van naasten binnen de Jeugdzorg daarom wel terecht? Tijd voor een kritische blik.Meer informatie
 

Arbeidsintegratie vluchtelingen verbetert maar situatie blijft zorgelijk

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft nog steeds grote zorgen over de aanpak waarmee vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar werk worden geholpen. In het rapport Vluchtelingen en werk: een nieuwe tussenbalans signaleert de raad dat sprake is van een versnipperd beeld. Zo zijn de regionale verschillen nog altijd groot, de initiatieven vaak kleinschalig en is ook de continuïteit van de initiatieven onzeker, vanwege tijdelijke of onvoldoende financiering.Meer informatie
 

435 miljoen extra voor wijkverpleging

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen in de wijkverpleging voor de periode 2019-2022. Om de kwaliteit van zorg op niveau te houden en te verbeteren wordt de komende vier jaar in totaal 435 miljoen euro extra in de wijkverpleging geïnvesteerd.Meer informatie
 

Sluit aan bij de leefwereld van de jongeren’

Jongeren bewustmaken van hun seksuele wensen en grenzen. Dat is een van de belangrijkste doelstellingen van de methode ‘Ik ben van mij!’ Na #Metoo geen overbodige luxe. In Tilburg voert welzijnsorganisatie Sterk Huis 'Ik ben van mij!’* al een aantal jaren uit. Bregje van Tilborg begeleidt groepen jongeren. ‘Voor de jongeren die meedoen, levert het echt wat op. Ze vergroten hun zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn.’Meer informatie
 

Een gezonde stad? Eerst armoede aanpakken!

Armoede en een slechte gezondheid gaan vaak samen, en ze versterken elkaar. Gemeenten kunnen het leven van mensen verbeteren met een samenhangende aanpak. Dat is de les van de inspirerende Atriumlezing De Gezonde Stad.Meer informatie
 

‘Mogelijk voor 18 miljard euro fout aanbesteed’

Door verkeerde wiskundige methoden kunnen bij publieke aanbestedingen foute aanbieders worden gecontracteerd. Dit is in zo’n 25% van de gevallen mogelijk. Zo blijkt uit onderzoek van Jan Telgen, hoogleraar inkoopmanagement voor de publieke sector aan de universiteit Twente.Meer informatie
 

Ga met collega's in gesprek over burgerinitiatieven

Veel gemeenten en wijkteams zijn benieuwd hoe ze burgerinitiatieven nog beter kunnen stimuleren en ondersteunen. Helaas bestaat hier geen blauwdruk voor. Daarvoor zijn de initiatieven en situaties te divers. Gelukkig is er wel veel bekend over succesfactoren en knelpunten die hierbij een rol spelen. Veel van de succesfactoren hebben te maken met hoe een organisatie is ingericht om met burgerinitiatieven om te gaan. Toch wordt hier zelden organisatie-breed over gesproken. Vijf redenen om eens met collega’s om tafel te gaan zitten en een goed gesprek te voeren over burgerinitiatieven!Meer informatie
 

Jongeren helpen jongeren

Hoe bereik je als gemeente jongeren met armoede- en schuldenproblemen? Meerdere gemeenten maken gebruik van het project Speaking Minds. Daarin adviseren vmbo- en mbo-leerlingen hun gemeenten.Meer informatie
 

Verkenning van bijdrage laagconjunctuur en langdurende ziektegevallen aan groei tijdelijk werk

Het aantal werknemers met een tijdelijk contract groeide de afgelopen jaren flink, van 16% in 2003 naar 27% in 2017. De vraag is waarom werkgevers vaker dit soort contracten gaven. Vaak gesuggereerde oorzaken zijn de ongunstige economie in de crisisjaren en de werkgeverslasten bij langdurende ziekte. De Sociaal Cultureel Planbureau-publicatie “Tijdelijk werk geven” die op woensdag 30 mei 2018 is verschenen, laat zien dat beide een bijdrage leverden, maar slechts een deel van de groei verklaren.Meer informatie
 

Gemeenten die thuiszorg schraal betalen in beeld

Slechts 56 gemeenten betalen thuiszorgtarieven waarmee zorgaanbieders een beetje vet op de botten krijgen. Dat concludeert brancheorganisatie voor de thuiszorg Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) na een rondgang onder leden. BTN heeft een overzichtskaart gemaakt van gemeenten en hun huidige tarieven.Meer informatie
 

RelatieWijs zorgt voor verbinding en geeft woorden aan onuitgesproken gevoelens

Aanpak partnergeweld met methodiek RelatieWijs: Bespreken, beoordelen en aanpakken van partnergeweld. Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol bij de aanpak van geweld tussen (ex-)partners. Door gebrek aan kennis weten ze hun onderbuikgevoel niet altijd om te zetten in actie. RelatieWijs, voorheen ‘Vlaggensysteem (ex-)Partnerrelaties’, is een handige methodiek om relationeel (grensoverschrijdend) gedrag zorgvuldig te wegen en te beoordelen, het bespreekbaar te maken en adequaat te handelen. Meer informatie
 

UWV heeft kwart budget niet benut

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft een kwart van zijn beschikbare budget van 206 miljoen euro niet benut. Dat staat weliswaar in het jaarverslag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), maar niet welke resultaten zijn behaald om mensen met een uitkering aan een baan te helpen of aan het werk te houden. Meer informatie
 

Minister Bruno Bruins gaat nieuwe dure medicijnen kritischer bekijken

Nieuwe geneesmiddelen die meer dan 50.000 euro per behandeling per jaar of in totaal meer dan 40 miljoen euro per jaar kosten komen vanaf nu standaard in aanmerking voor ‘de sluis.’ Hierdoor krijgt minister Bruno Bruins de mogelijkheid om eerst met de fabrikant te onderhandelen over die zeer hoge prijs, voordat het middel vergoed wordt uit ons basispakket. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die dit regelt is op 15 mei 2018 in het staatsblad gepubliceerd en treedt per 1 juli 2018 in werking.Meer informatie
 

De inwoner weet heel goed wat kwaliteit is

De gemeente Nijmegen heeft de afgelopen jaren veel bijgeleerd dankzij de inbreng van inwoners. Inwoners ervaren immers aan den lijve of de zorg en ondersteuning die ze krijgen van goede kwaliteit is. En zij merken persoonlijk de gevolgen van beleidswijzigingen. Een gesprek met kwartiermaker Bas Linders van het regionale ondersteuningsbureau Wmo Jeugd: ‘Cliënten hebben duidelijk een ander perspectief dan de aanbieder.’Meer informatie
 

Gemeenten negatief over wetsvoorstel sociale huur

Een wetsvoorstel van GroenLinks, Socialistische Partij (SP) en Partij van de Arbeid (PvdA) om de daling van de voorraad sociale huurwoningen te stoppen, kan niet op de sympathie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) rekenen. Gemeenten willen zelf zeggenschap houden over hun woningbeleid.Meer informatie
 

Jongvolwassenen vaker verslaafd aan sociale media

In 2017 was 29% van de 18- tot 25-jarigen naar eigen zeggen verslaafd aan sociale media. Dit was in 2015 nog 19%. Onder 25-plussers is het aandeel dat zich verslaafd voelt lager. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers uit het onderzoek Belevingen.Meer informatie
 

‘Sociale’ deurwaarder helpt bij schulden

Steeds meer mensen leven met schulden. Een oplossing van deze problematiek is vooralsnog niet eenvoudig. Marjolein Odekerken betoogt dat een hernieuwde ‘sociale’ invulling van de functie van de moderne gerechtsdeurwaarder kan helpen. Meer informatie
 

Burger staat nog niet centraal, regels wel

De verschillende zorgwetten, regels en geldpotjes staan nog te vaak centraal in plaats van de burger. Dat stelt de Nationale Ombudsman in zijn vandaag verschenen rapport ‘Zorgen voor burgers’.Meer informatie
 

Economisch beeld opnieuw iets beter

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is in mei een fractie verder verbeterd, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half mei presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.Meer informatie
 

Fraude met pgb's trekt georganiseerde misdaad

In toenemende mate richt de georganiseerde misdaad zich op lucratieve zorgfraude met persoonsgebonden budgetten. Het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) van de VNG merkt sinds vorig jaar een toename van grootschaliger fraude door zorgbureaus die speciaal voor dit doel door criminelen zijn opgericht.Meer informatie
 

Het sociale domein vereist een innovatief collegeprogramma

In veel gemeenten wordt nog volop geformeerd. Auteurs Martin Stam en Jean Pierre Wilken vinden dit een mooie gelegenheid om adviezen voor het collegeprogramma te geven over de (her)inrichting van het sociaal domein. Met als adagium: minder werken vanuit een professioneel aanbod en meer samen met burgers.Meer informatie
 

'Jonggehandicapten tussen wal en schip'

Het aantal jonggehandicapten zonder werk én zonder uitkering neemt toe. Dat schrijft de Volkskrant na een constatering van het Toezicht Sociaal Domein. Jeugdzorg Nederland schat dat er mogelijk 30 duizend jongeren zijn die thuis zitten zonder werk of uitkering, dat is drie keer zoveel als de officiële raming van de overheid.Meer informatie
 

Vrijstelling sollicitatieplicht in laatste jaar voor AOW

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW (Algemene Ouderdomswet) zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht.Meer informatie
 

Peiling: ervaringsdeskundigen maken opmars in het sociaal domein

Uit een peiling van Movisie onder lidorganisaties van Sociaal Werk Nederland blijkt dat ongeveer de helft van hen ervaringsdeskundigen inzet en 13% overweegt om dat te doen. De cijfers zijn op 24 april 2018 gepresenteerd door prof. dr. Saskia Keuzenkamp tijdens het Jaarcongres Inzet van ervaringsdeskundigheid. De enquête is een start voor onderzoek naar de meerwaarde van de inzet met ervaringsdeskundigen. Meer informatie
 

Cijfers banenafspraak laten verdere groei zien

Tussen eind 2012 en het vierde kwartaal van 2017 hebben werkgevers 36.968 extra banen gerealiseerd in het kader van de banenafspraak: 26.196 extra banen via een regulier dienstverband en 10.772 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Daarnaast werkten eind vorig jaar 1.184 personen op een beschutte werkplek. Dit blijkt uit de op 30 april 2018 verschenen kwartaalrapportage banenafspraak en beschut werk van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Meer informatie
 

Stijging jeugdhulpgebruik vraagt om gerichte inzet op preventie

Volgens de nieuwe CBS-cijfers is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt, aanzienlijk gestegen. Met name het aantal jongeren dat is geholpen door een wijk- of buurtteam is gegroeid van 36,5 duizend in 2015 naar bijna 82 duizend in 2017. Ook doen meer jongeren een beroep op jeugdhulp met verblijf: van 40,5 duizend in 2015 naar 46,3 duizend in 2017. Tom van Yperen, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut, noemt de stijging enorm: 'Waren het in 2016 nog een op de tien jeugdigen die jeugdhulp kregen, in 2017 zijn dat er een op de negen geworden.'Meer informatie
 

Eindrapportage Lenferink over kinderen in opvang

Burgemeester Lenferink (Leiden) heeft onderzoek gedaan naar de positie van kinderen in de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang. Kinderen moeten hier meer als een individuele cliënt met eigen begeleidingsbehoefte worden gezien. Lenferink doet enkele aanbevelingen aan gemeenten.Meer informatie
 

Geen zicht op effecten minimapolissen

Gemeenten hebben geen zicht op de effectiviteit van minimazorgpolissen op zorgkosten, zorgmijding en schuldenpreventie, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Sturing vindt vooral plaats op basis van bereikcijfers. Gemeenten zijn wel tevreden over het instrument en willen het verder verbeteren.Meer informatie
 

Verdeelmodellen sociaal domein herzien

Er is voldoende aanleiding om de verdeelmodellen in het gemeentelijk sociaal domein te herzien. En hoogstwaarschijnlijk moet dat over een paar jaar nog een keer gebeuren. Dat komt uit onderzoek naar de mogelijke tegenstrijdigheden tussen de verdeling van middelen en de uitvoering.Meer informatie
 

Participatie kwetsbare jongvolwassenen blijft laag

Het aantal jongvolwassenen zonder startkwalificatie dat geen werk en geen uitkering heeft, is de afgelopen jaren licht gestegen. Toezicht Sociaal Domein (TSD) doet onderzoek naar de participatie van jongvolwassenen zonder startkwalificatie. Deze kwetsbare groep mensen komt nog altijd moeilijk aan het werk. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat hun participatie ondanks alle inzet van beleid en uitvoering nog altijd laag is.Meer informatie
 

Vakbond: ‘750 miljoen nodig voor Jeugdzorg’

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderschat volgens de FNV de tekorten die gemeenten hebben op de jeugdzorg. De vakbond stelt dat er 750 miljoen euro nodig is om de jeugdzorg weer gezond te maken. ‘Minimaal.’ ‘Sinds de overheveling van jeugdtaken naar gemeenten in 2015 is het aantal keer jeugdhulp gestegen met 39.000 jongeren naar 405.000. Tegelijkertijd is het budget voor jeugdzorg tijdens de invoering van de Jeugdwet verminderd met 450 miljoen euro.Meer informatie
 

Gemeenten verstrekken minder pgb’s

Gemeenten hebben in 2017 een kwart minder persoonsgebonden budgetten (pgb’s) verstrekt ten opzichte van 2015, meldt Trouw. Vanwege de omvangrijke fraude met pgb’s zijn gemeenten terughoudend geworden.    Meer informatie
 

Migranten mantelzorgers vinden samen hun kracht

Habiba Chrifi-Hammoudi, coördinator voor ‘Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst’ (AMWAHT) bij de Utrechtse welzijnsorganisatie U Centraal en genomineerd als Sociaal Werker 2018, vertelt hoe zij de AMWAHT-methode verrijkte en geïsoleerde mantelzorgers een sociaal netwerk liet ontwikkelen. Mantelzorgers hebben met grote dilemma’s te maken, vooral als ze een migratie-achtergrond hebben. Eenvoudige vragen als ‘is het verstandig om thuiszorg in te schakelen?’ stuiten binnen deze groep op veel ongemak, schaamte en taboes.Meer informatie
 

Vooral niet opgeven! Mensen in de bijstand krijgen wrede hoop

Bijstandsgerechtigden met een ‘korte afstand tot de arbeidsmarkt’ leren van klantmanagers de moed erin te houden ondanks belabberde baanperspectieven. Zo wordt er een ‘wrede’ hoop op een betere toekomst gecreëerd. Een belangrijk onderdeel van gemeentelijke re-integratiedienstverlening bestaat uit het cultiveren van hoop op een baan en een betere toekomst. Meer informatie
 

Kabinet: Meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Dekker (Rechtsbescherming) komen met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Zo krijgt elk kind dat uit huis is geplaatst een eigen mentor en gaat elke jongere in de jeugdzorg een toekomstplan maken voor na zijn achttiende.Meer informatie
 

Maak werk van ontschotting budgetten

Veel hulpbehoevenden moeten moeite doen om de zorg en hulp te krijgen die ze nodig hebben. Dit komt onder meer door schotten tussen de verschillende wetten, met elk hun eigen 'potje'. Om de schotten te doorbreken, kunnen gemeenten hun budgetten flexibeler maken.Meer informatie
 

Decentralisaties hebben het Rijk hard nodig

Drie bewegingen lagen ten grondslag aan de Wmo 2015. Met de bestuurlijke transitie zijn de eerste stappen gezet, maar de beweging naar ‘de samenleving’ en het verder doorvoeren van ‘ieder het zijne’ staat nog aan het begin, constateert sociaal strateeg van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Rienk Janssens. Het is mede aan het Rijk de voortgang hierin te bewaken.Meer informatie
 

Wachttijd voor GGZ nog te lang

Volgens staatssecretaris Blokhuis blijken de afspraken die partijen vorig jaar hebben gemaakt om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) terug te brengen te ambitieus. ‘Ik ben daarover zeer teleurgesteld. Vooral voor de mensen die soms vele maanden moeten wachten op hulp en zorg. Ik ga alle betrokken partijen stevig aanspreken op hun verantwoordelijkheid.’Meer informatie
 

Kwaliteitskompas geeft richting aan het sociaal domein

Veel gemeenten kijken naar een woud van cijfers en informatie als ze hun beleid voor het sociaal domein willen beoordelen. Maar vaak zeggen deze weinig over het gewenste effect, namelijk dat de inwoners er beter van worden. Het kwaliteitskompas is een uitkomst. ‘Het geeft richting aan wat we willen bereiken.’Meer informatie
 

Kleine groep vluchtelingen snel aan het werk

Anderhalf jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning in 2014 had gemiddeld 4% van de vluchtelingen werk. Een jaar later was dat opgelopen naar 11%. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gezien alle uitdagingen waar vluchtelingen in hun beginperiode in Nederland voor staan, is het niet verrassend dat nog slechts een relatief klein deel in zo'n korte tijd aan het werk is.Meer informatie
 

Knelpunten Jeugdwet vooral in uitvoering

De Tweede Kamer hield op 23 april 2018 een hoorzitting over de eerste evaluatie Jeugdwet. Gemeenten staan positief tegenover de Jeugdwet, maar zien wel een groot aantal knelpunten in de uitvoering, zo blijkt uit de evaluatie. Zoals de ontoereikende financiële middelen en de leeftijdsgrens 18-/18+. Er zijn mogelijke oplossingen. Die zitten niet in aanpassing van de Jeugdwet. Wel in onder meer de verlenging van de jeugdhulp en extra budget.Meer informatie
 

Toeslagen voor studenten met beperking te laag

De toeslagen voor studenten met een beperking moeten fors omhoog. Deze oproep doen CNV Jongeren en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) aan de formerende gemeenteraadspartijen. Volgens de twee jongerenbonden verschilt de hoogte van de toeslag enorm per gemeente en is die veel te laag.Meer informatie
 

Vier procent van de jongeren volgt geen opleiding en werkt niet

In 2017 was 4% van de jongeren van 15 tot 25 jaar niet aan het werk en volgde ook geen opleiding. Dat komt neer op ongeveer 84 duizend jongeren. Dit blijkt uit recent onderzoek  van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van de Enquête beroepsbevolking.Meer informatie
 

Ouderinitiatieven erg gewaardeerd, maar staan onder druk

Ouders die zelf een woonvorm opzetten voor hun kinderen met een beperking (ouderinitiatief) zien het teruglopen van financiële middelen en inperking van de eigen regie als grootste bedreiging voor de toekomst. Juist die eigen regie, zoals zeggenschap over de woonplek, de sfeer en zorg zijn de belangrijkste redenen voor een ouderinitiatief.Meer informatie
 

UWV: Meer mensen met arbeidsbeperking aan de slag in 2017

Dertienduizend arbeidsbeperkten vonden afgelopen jaar een baan. Dat is een toename van maar liefst 500, meldt het UWV in het Jaarverslag over 2017. Onder die dertienduizend arbeidsbeperkten bevinden zich 8.400 Wajong’ers.Meer informatie
 

Kabinet pakt fouten en fraude in zorg aan

Het kabinet komt met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Jaarlijks kosten deze onrechtmatigheden de samenleving miljoenen euro’s. De aanpak concentreert zich met name op vijf specifieke zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en het persoonsgebonden budget. Meer informatie
 

Gemeenten willen miljoenen euro's extra voor jeugdhulp

Zestien gemeenten uit de Jeugdhulpregio Noordoost-Brabant willen 8,8 miljoen euro extra voor de uitvoering van de jeugdhulp. In een brandbrief aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stellen zij dat het objectieve verdeelmodel en de lastige toegang van jongeren tot de Wet langdurig zorg (Wlz) hen in grote problemen brengt.Meer informatie
 

Jaarverslag Kinderombudsman 2017: Kinderen te lang in onzekerheid

Veel kinderen hebben te maken met grote onzekerheid in hun leven. Ook wordt het belang van kinderen nog te vaak niet meegewogen en ontbreekt het aan een integrale aanpak van de problemen waar zij mee te maken hebben. Dat schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het eerste gezamenlijke jaarverslag van de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman, dat op 28 maart 2018 is aangeboden aan de Tweede Kamer.Meer informatie
 

Vertrouwen in decentralisaties blijft laag

Bezuinigingen, de beperkte deskundigheid van gemeenten, ongelijkheid tussen gemeenten en de ingewikkeldheid van het systeem zorgen ervoor dat burgers negatiever zijn over de decentralisaties dan eind 2014. Desondanks zijn Nederlanders meer tevreden over hun gemeentebestuur dan over de Haagse politiek. Dat blijkt uit het eerste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).Meer informatie
 

Maak ‘passende jeugdhulp’ concreet

Alle bij de jeugdhulp betrokkenen – waaronder gemeenten, aanbieders en Rijk – moeten gezamenlijk concreet maken wat ze bedoelen met ‘passende jeugdhulp’ en zorgvernieuwing. Dat moet vervolgens als uitgangspunt worden genomen bij de contractering. Dat adviseert de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) in zijn op 28 maart 2018 verschenen vierde jaarrapportage.Meer informatie
 

Koolmees: werk snelste weg naar integratie

Betaald werk is de snelste weg naar integratie en meedoen in de Nederlandse samenleving. Dat geldt zowel voor nieuwkomers als voor Nederlanders met een migratieachtergrond. Daarom krijgt werk een centrale plek in het integratie- en inburgeringsbeleid. In veel sectoren dreigen of zijn bovendien tekorten aan werknemers. Daarom is dit het moment om hiermee aan de slag te gaan. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 30 maart 2018 in een brief aan de Tweede Kamer over het programma Verdere Integratie Arbeidsmarkt (VIA).Meer informatie
 

Sterke daling van potentiële mantelzorgers in de toekomst

Nu staan er nog 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser klaar, maar in 2040 loopt dit terug naar zes. Vooral in sterk vergrijzende regio’s zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen wordt de verhouding ongunstiger. Dat blijkt uit de eerste analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de toekomst van de mantelzorg. Meer informatie
 

Leerkracht worstelt met verborgen armoede in klas

In Nederland leeft één op de acht kinderen onder de armoedegrens. Leerkrachten in het basisonderwijs zien de ernst daarvan in, maar blijken in de praktijk grote moeite te hebben de omvang van armoede in de klas te duiden en te signaleren.Meer informatie
 

Interbestuurlijk Programma in gevaar door trammelant over bijstandstekort

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) moet in het onderzoek naar de verdeling van de bijstandsgelden ook ingaan op de vraag of er überhaupt sprake is van een adequate financiering door het rijk aan de gemeenten. Uitvoering van zo’n volledig onderzoek is een voorwaarde voor instemming van de gemeenten met het Interbestuurlijk Programma.Meer informatie
 

Kabinet moet bekendheid cliëntondersteuner vergroten

Het kabinet moet zorgbehoevenden actief wijzen op de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning. Te weinig mensen weten dat een onafhankelijk persoon hen kan bijstaan bij de gesprekken met de gemeente of zorgaanbieder als zij een beroep doen op ondersteuning en/of zorg vanuit de Wmo of de Wet langdurige zorg (Wlz). De 55 miljoen euro die het kabinet heeft vrijgemaakt voor de onafhankelijk cliëntondersteuner moet hiervoor worden ingezet.Meer informatie
 

UWV gaat tolken Participatiewet en Wmo regelen

Gemeenten hoeven straks geen tolken voor doven en slechthorenden meer te regelen in het kader van de Participatiewet en de Wmo. In plaats daarvan krijgt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) deze taak toebedeeld. Meer informatie
 

Nieuwe colleges moeten burgerinitiatieven niet door boekhoudkundige bril bekijken

Burgerinitiatieven zijn het gesprek van de dag. Maar het blijkt dat bewonersbedrijven in Engeland, Zweden en Nederland worstelen met het ‘aantonen’ van hun meerwaarde en het afleggen van verantwoording. Tijd om na de gemeenteraadsverkiezingen de blikvernauwende boekhoudkundige brillen af te zetten en na te denken over eigentijdse vormen van ‘accountability’ en publieke waarde. Meer informatie
 

Overtreding privacyregels sociaal domein ‘beperkt’

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge (CDA) ziet er geen heil in om aanvullende regels op te stellen voor gemeenten op gebied van privacy-waarborging binnen het sociaal domein.Meer informatie
 

Gemeenten en rijk samen aan zet in sociaal domein

Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving is lokaal meer samenwerking in de zorg en ondersteuning nodig. Daarnaast zal het rijk de kennisinfrastructuur moeten versterken, zodat alle betrokken partijen kunnen leren van wat wel en niet goed werkt.Meer informatie
 

In 2016 evenveel jongeren in jeugdzorg als in 2011

Jaarlijks krijgt ongeveer 11% van de jongeren een of meer vormen van jeugdzorg. Dat aandeel is sinds 2011 vrij stabiel. De overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 lijkt hier geen invloed op te hebben gehad. Er lijkt ook geen verschuiving te zijn geweest van duurdere zorg naar goedkopere zorg dichter bij huis. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Meer informatie
 

Blockchain om mensen in armoede te helpen

Blockchain maakt het mogelijk fraude, corruptie, fouten en de kosten van papieren processen terug te dringen. Het heeft de potentie om de relatie tussen overheid en burgers te veranderen op het gebied van gegevensbeheer, dienstverlening, transparantie en vertrouwen. De gemeente Utrecht heeft de koe bij de horens gevat en werkt aan een ‘huishoudboekje’ om mensen in armoede te helpen. Pieter in ’t Hout, strategisch aanjager digitale innovatie bij de gemeente, legt uit waarom hierbij is gekozen voor blockchain.Meer informatie
 

Verzorgingsstaat stimuleert sociaal contact onder burgers

In tegenstelling tot wat weleens wordt gedacht, bevordert de verzorgingsstaat sociaal contact met familie, vrienden en collega’s. Dit blijkt uit een analyse van gegevens van ruim 250.000 personen in 31 Europese landen over de periode van 2002 tot 2016. Deze bevinding zet vraagtekens bij de terugtrekkende overheid en participatiesamenleving.Meer informatie
 

'Verplichte tegenprestatie' blijkt splijtzwam binnen partijen

Moet van inwoners met een bijstandsuitkering een ‘verplichte tegenprestatie’ worden gevraagd? Het is een van de belangrijkste campagnethema’s tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen, maar politieke partijen verschillen hierover per gemeente sterk van mening. Meer informatie
 

Scholingsbeleid moet op de schop: meer ruimte voor de regio

Nederland investeert te weinig in scholing. Het is daarom zaak om het aanbod en de toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren. Scholingsbeleid zou er met name op gericht moeten zijn om, in samenwerking met de sectoren, het onderwijsaanbod in de regio te versterken. Meer informatie
 

Almeerse bijstandsaanpak 45-plus nog succesvoller

De Almeerse aanpak om 45-plussers in de bijstand naar werk te leiden blijkt in het tweede jaar nog succesvoller dan in het eerste jaar. Toen vond een derde van de 144 deelnemers betaald werk, na twee jaar was dat de helft van de 260 deelnemers. Meer informatie
 

'Het belang van het kind is het startpunt bij elke interventie'

Integraal werken in de jeugdzorg betekent werken met een dubbele doelstelling: gezinsgericht én wijkgericht. Zo vat Monique Schweitz, teammanager jeugd Zaandam-Zuid bij de GGD Zaanstreek – Waterland, de activiteiten van haar team samen. Ze is verantwoordelijk voor de Centra voor Jeugd en Gezin en het jeugdteam in drie Zaanse wijken (Poelenburg, Peldersveld en Hoornseveld).Meer informatie
 

Hufterbunkers werken

Ze worden hufterbunkers, aso-containers en Skaeve Huse genoemd. Speciale containerwoningen voor notoire overlastgevers. Sinds Rotterdam elf van deze woningen heeft, is de overlast in de oude woonomgeving van de overlastgevers tot nul gereduceerd.Meer informatie
 

Gemeenten zijn privacy-discussie gegevensuitwisseling zat

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept het kabinet en de Tweede Kamer op snel een heldere wet te maken over wat er mag en niet mag qua uitwisseling van persoonsgegevens. Door het ontbreken van zo’n wettelijke grondslag moeten gemeenten onnodig veel tijd en energie steken in privacy-discussies en ad-hoc oplossingen.Meer informatie
 

Rotterdam beëindigt duizenden uitkeringen

De gemeente Rotterdam heeft afgelopen vier jaar zeker 8.800 uitkeringen beëindigd na rechtmatigheids- en fraudeonderzoeken. Dat maakt wethouder Maarten Struijvenberg (werk en inkomen, Leefbaar Rotterdam) bekend. Meer informatie
 

Website Statushouders in beeld gelanceerd

Op de nieuwe website Statushouders in beeld, staan films en interviews over de integratie van statushouders. De verhalen zijn inspirerend voor iedereen die werkt met statushouders, of die gewoon belangstelling heeft.Meer informatie
 

Voor het eerst in jaren minder bijstandsontvangers

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2017 met 3.500 gedaald. Dit is de eerste daling sinds 2008. Alleen het aantal 27- tot 45-jarigen met bijstand is afgenomen. Bij de 45-plussers was er nog een duidelijke groei. Ook onder personen met een niet-westerse achtergrond nam het aantal toe. Eind 2017 telde Nederland 461.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Meer informatie
 

Gemeenten verzamelen te veel persoonsgegevens bij uitvoering Wmo en Jeugdwet

Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet verzamelen gemeenten meer persoonsgegevens van mensen dan noodzakelijk is voor hun zorgvraag. Dit is in strijd met de privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzocht de manier waarop twee gemeenten persoonsgegevens verwerken in een zelfredzaamheidsmatrix (ZRM).Meer informatie
 

Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein

Gemeenten die bij veel aanbieders zorg inkopen, prikkelen deze aanbieders om goede kwaliteit te leveren. Dat is goed voor cliënten én gemeenten. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de op 21 februari 2018 verschenen Policy Brief ‘Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein’.Meer informatie
 

Meer Wajongers aan het werk

Het aantal mensen met een uitkering voor jonggehandicapten (Wajongers) en met een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is gestegen. Dit blijkt uit de Monitor Arbeidsparticipatie van UWV. Meer informatie
 

Beroep op vangnetuitkering fors gestegen

Het aantal gemeenten dat in 2017 via de vangnetuitkering de bijstandstekorten over 2016 wil reduceren, is met 32% gestegen, meldt de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet (Toetsingscommissie). In totaal vroegen 213 gemeenten samen een bedrag van rond de 138 miljoen euro aan om uitkeringen aan bijstandsgerechtigden te kunnen blijven verstrekken.Meer informatie
 

Het kan en moet beter bij scheidingen, omwille van het kind

Zo’n 16.000 kinderen hebben nu ernstige last van de scheiding van hun ouders. Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krijgen vaker problemen in toekomstige relaties. De boodschap van André Rouvoet: als samenleving pikken we dat niet langer. Er moet bij een scheiding meer oog zijn voor het kind. Meer informatie
 

Bezwaren bij sociale dienst fors gedaald

Het aantal bezwaarschriften tegen de Participatiewet is sinds de invoering van die wet flink gedaald in de vier grootste gemeenten. In Amsterdam daalde het aantal tussen 2015 en 2017 met een derde naar 4.198 schriftelijke bezwaren. Een soortgelijke daling werd geconstateerd in Den Haag. In Utrecht halveerde het aantal bezwaarschriften bijna. Meer informatie
 

Eén jeugdcrisisdienst voor Noord-Holland noord

Achttien gemeenten in Noord-Holland werken vanaf juli 2018 met één crisisdienst voor cliënten tot 18 jaar. Zowel cliënten als hulpverleners moeten profijt hebben van de snellere werkwijze die daardoor mogelijk wordt. Meer informatie
 

Nu nog Schuldenlab070, morgen SchuldenlabNL

De gemeente Den Haag heeft samen met publieke en private partners een vernieuwende aanpak voor schuldenproblematiek ontwikkeld. Koningin Máxima liet zich 22 februari 2018 bijpraten over het Schuldenlab070. Als het aan de betrokken partijen ligt, wordt die aanpak dagelijkse praktijk in alle gemeenten.Meer informatie
 

Regionaal scholingsakkoord in Noordoost-Brabant

In de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant worden in 2018 en 2019 400 werkplekken gerealiseerd voor laaggeschoolden. Gemeenten, werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen hebben een akkoord ondertekend dat in die banen moet voorzien.Meer informatie
 

Cultuursensitieve zorg voor statushouders: in gesprek met Kommak

Interview van regiocoördinator Sanne Kos met de directeur van Kommak, Soheila Yousefi, en persoonlijk begeleider Letu Hailemariam. Kommak is gevestigd in Amersfoort en richt zich op Wmo ondersteuning aan migranten en vluchtelingen. We praten over cultuursensitief werken, hulpverlening aan Eritrese nieuwkomers en het denken voorbij protocollen: ’Als je dezelfde pijn hebt ervaren hoef je niet eens te praten om elkaar te begrijpen. Dan hoef je alleen maar in elkaars ogen te kijken om te weten wat de cliënt doormaakt.’ Meer informatie
 

Veel nieuwkomers financieel niet redzaam

Veel statushouders, Oost-Europese arbeidsmigranten en gezinsherenigers zijn niet of onvoldoende financieel zelfredzaam, concludeert het Kenniscentrum Integratie en Samenleving (KIS) uit een verkenning in drie gemeenten.Meer informatie
 

Meer jonggehandicapten aan het werk door Participatiewet

Onderzoek: Eind 2016 5% méér Wajongers aan het werk. Positieve resultaten van de Participatiewet zijn vooral het gevolg van financiële prikkels voor de jongeren zelf, gemeenten en werkgevers. Landelijke Cliëntenraad deelt conclusies niet.Meer informatie
 

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info